Typy oprocentowania lokat bankowych

Jako klienci banku poszukujemy takich lokat, które pozwolą nam na to, by zyskać dzięki nim jak najwięcej. Na to, ile faktycznie wyniosą nasze zyski, ma wpływ oprocentowanie. Warto jednak zdać sobie sprawę ze złożoności tego, z jakimi jego rodzajami możemy się spotkać. Musimy mieć zatem świadomość, że różnorodne produkty bankowe mogą mieć zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne. Dobrze wiedzieć, czym obydwa te pojęcia różnią się między sobą. Nie bez znaczenia dla nas będzie również świadomość tego, czym jest oprocentowanie nominalne i efektywne. Zdając sobie sprawę ze znaczenia tych i innych podstawowych pojęć dotyczących typów oprocentowania lokat, będziemy bardziej świadomi podczas podpisywania umowy z bankiem. Najlepiej oprocentowane depozyty bankowe znajdują się w zakładce oprocentowanie lokat.

Lokata bankowa z oprocentowaniem stałym

Ten rodzaj oprocentowania polega na tym, że przez cały okres umowy, którą podpiszemy z bankiem, będzie ono takie samo. To rozwiązanie, które docenią szczególnie te osoby, które nie posiadają szczegółowej, szerokiej wiedzy na temat rynków finansowych. Mają one szanse na to, by dzięki takim narzędziom bankowym móc oszczędzać w bezpieczny i przewidywalny sposób. Oprocentowanie to daje bowiem szansę obliczenia rzeczywistych zysków jeszcze przed podpisaniem umowy z instytucją finansową.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że korzystając z lokaty odnawialnej o stałym oprocentowaniu, stopa procentowa zmieni się wraz z nastaniem kolejnej umowy. Przykładowo, jeśli w marcu podpisaliśmy z bankiem umowę o to, że umieszczamy swoje oszczędności na lokacie o oprocentowaniu rzędu 4 procent i postanowienia tego porozumienia kończą się na przykład za 2 miesiące, czyli z końcem kwietnia, wtedy od maja umowa zostaje niejako renegocjowana, tyle, że bez naszego udziału. Wtedy oprocentowanie może ulec zmianie i wynieść na przykład 2,8 procenta. Mając tego świadomość, warto odwiedzać bank w tym dniu, kiedy kończy się podpisana przez nas umowa. W takiej chwili można zapoznać się z nowymi ofertami danej firmy i zdecydować się na przeniesienie środków na inną, lepiej oprocentowaną lokatę.

Lokata bankowa z oprocentowaniem zmiennym

W porównaniu do tej, która opisana została powyżej, lokata z oprocentowaniem zmiennym posiada inne od tamtej cechy. Wysokość obowiązującej stopy procentowej uzależniona jest bowiem od wielu zmiennych czynników. Jednym z nich są ustalenia poczynione przez Narodowy Bank Polski w sprawie stóp procentowych. Nie można przewidzieć tego, jakich decyzji dokonają pracujący tam ekonomiści i tym samym nie można odgórnie określić, ile wyniosą zyski ze zdeponowanych przez nas pieniędzy. Wysokość stóp procentowych, z czego należy sobie zdawać sprawę, zmienia się co miesiąc i decydujący wpływ na to ma także Rada Polityki Pieniężnej. Mając tego świadomość, można stwierdzić, że użytkownikami tego narzędzia bankowego częściej będą te osoby, które potrafią przewidzieć, jak będą kształtować się stopy procentowe w danym okresie roku kalendarzowego. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę są stopy procentowe, o których mowa. To narzędzie w rękach państwa, które ma zasadniczy wpływ na to, ile realnie zarobimy, umieszczając nasze pieniądze w banku. Ich wysokość zależy od ustaleń poczynionych przez wspomniany wcześniej Narodowy Bank Polski zwany bankiem centralnym.

Dobrze jednak zdać sobie sprawę z tego, że rozróżniamy aż 4 różne stopy procentowe. Pierwsza z nich zwana jest stopą lombardową. To ona warunkuje cenę, w jakiej bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym. Im będą one niżej oprocentowane – tym bardziej my, jako klienci, z tego skorzystamy. Drugi rodzaj stopy procentowej to stopa depozytowa. Jest dla nas informacją, ile bank centralny zapłaci za te środki, które deponują na jego kontach banki komercyjne. Im ta stopa jest wyższa – tym więcej zarabia na depozytach nasz bank i może zaoferować nam większe odsetki na lokatach. Trzecia stopa procentowa to stopa redyskonta weksli. Określa, po jakiej cenie bank centralny skupuje wierzytelności banków komercyjnych. Jeśli jest ona na niskim poziomie – banki mogą udzielić nam większej liczby pożyczek. Ostatnią ze stóp jest stopa referencyjna, która oddziałuje na wysokość stóp na rynku międzybankowym. Zakończywszy te rozważania, powracamy do typów oprocentowania lokat. Kolejnym z nich jest oprocentowanie progresywne.

Oprocentowanie progresywne lokat oszczędnościowych jako podtyp oprocentowania zmiennego

Należy zdać sobie sprawę z tego, że w ramach oprocentowania zmiennego wyróżnia się takie, które nazwane zostało oprocentowaniem progresywnym. Uwzględnia ono kapitalizację odsetek uzyskanych ze środków powierzonych bankowi przez jego klientów. Czym jest kapitalizacja? Pojęcie to oznacza tyle, że wartość uzyskiwanych przez nas odsetek może wzrastać z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym. Dzieje się tak za sprawą tego, że podwyższa się wartość podstawy depozytu, od którego naliczane są odsetki. To rozwiązanie korzystne dla inwestora, bo pozwala mu na to, by uzyskał większy, ostateczny zysk z lokaty. W jego dobrym interesie leży więc to, by do takiej kapitalizacji dochodziło możliwie jak najczęściej. Wiadomo jednak, że klient banku nie ma wpływu na dynamikę tego zjawiska.

Odmienne sposoby naliczania oprocentowania lokat bankowych

Warto zdać sobie sprawę z tego, że banki reklamując różne poziomy oprocentowania swoich lokat, będą mówić o odmiennych sposobach naliczania zysku. Będą to oprocentowania nominalne, efektywne i rzeczywiste. Przedstawimy pokrótce czym różnią się one między sobą. Pierwsze z nich, oprocentowanie nominalne, to wartość, którą banki posługują się najczęściej. Podaje się ją zawsze w skali roku, niezależnie od tego, ile wynosi czas trwania lokaty. Ten rodzaj wyliczeń nie uwzględnia także kapitalizacji odsetek ani żadnych kosztów związanych z daną inwestycją takich jak na przykład 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

Drugi rodzaj oprocentowania nazywany jest oprocentowaniem efektywnym. Ono również nie uwzględnia czasu trwania umowy, jednakże brane są pod uwagę dane dotyczące kapitalizacji odsetek. Warto jednak pamiętać, że wybierając lokatę, w której następuje ona wraz z zakończeniem depozytu środków, trzeba liczyć się z tym, że jej oprocentowanie wyniesie tyle samo co oprocentowanie nominalne. Do omówienia pozostaje jeszcze oprocentowanie rzeczywiste. Ono, zwane również oprocentowaniem realnym wskazuje wartość, która najczęściej nie jest ujawniana przez banki w ich ofertach handlowych. Określa ona rzeczywisty zysk z inwestycji. Uwzględnia wpływ inflacji i wysokość podatku od zysku podatkowego. By odnaleźć się w gąszczu tych informacji najłatwiej będzie przyszłemu inwestorowi, który pragnie zdeponować znaczne kwoty, skontaktować się z doradcą finansowym. Ten fachowiec na pewno udzieli wskazówek, dzięki którym łatwiej będzie podjąć decyzję o ulokowaniu środków pieniężnych.

Jak można zauważyć, wiele jest różnorakich terminów, które wydają się mówić o tym samym. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, o czym napisaliśmy w artykule, że różnorodne typy oprocentowania niosą ze sobą inne wiadomości dla nas jako klientów. Dobrze mieć tego świadomość, by móc swobodnie poruszać się po meandrach zagadnień związanych z lokatami bankowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *