Co zamiast lokaty w banku

6 Alternatyw do lokat bankowych

Depozyty bankowe uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych form oszczędzania. Lokaty bankowe są preferowane przez inwestorów, którzy są zasadniczo przerażeni terminami „Rynki” lub „Fundusze Inwestycyjne”, prostymi słowy są preferowane przez konserwatywnych inwestorów z bardzo niskim apetytem na ryzyko. Lokaty stanowią coś w rodzaju bezpiecznego skarbca do przechowywania pieniędzy po przejściu na emeryturę. Z alternatywnych form oszczędzania i inwestowania korzysta stosunkowo mały % społeczeństwa Polskiego z uwagi na niską wiedzę – wskazuje raport NBP.

Niestety niskie stopy procentowe i tym samym zyski z lokat poniżej stopy inflacji skłaniają ku dywersyfikacji portfela oszczędności i inwestycji. Każda sugerowana tutaj opcja inwestycyjna może nie pasować do każdej osoby, głównie ze względu na etap życia, apetyt na ryzyko, cele, dochody i okresy zamknięcia. Jednak istnieje wiele opcji, aby poprawić stan swoich oszczędności.

Co zamiast lokat bankowych?

1. Dłużne fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne oferują przystępną stopę zwrotu. Przy tym dłużne fundusze inwestycyjne inwestują w stosunkowo bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje korporacyjne i rządowe papiery wartościowe. Inwestując długoterminowo i wybierając odpowiedni fundusz, możesz przekroczyć oprocentowanie na lokatach bankowych z dużym marginesem. Najlepszą stroną takich funduszy jest to, że są one również bardzo płynne.

2. Fundusze akcyjne

Tutaj powtarza się ta sama historia, ale stosunek ryzyka do zwrotu jest bardzo duży. Udowodniły one, że z łatwością pokonują inflację i są znane ze zwrotów, które są przeważnie wyższe niż w przypadku depozytów bankowych. Poziom ryzyka związanego z funduszami akcji jest niższy, jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe. Roczne zwroty na poziomie 14% – 15% w wielu funduszach mogą być zaskakujące dla osób przyzwyczajonych do lokat bankowych. Niemniej istnieje ryzyko, że trend zmian cen akcji nie będzie tak korzystny w przyszłości.

3. Obligacje Korporacyjne

Dla tych, którzy chcą podjąć to trochę więcej ryzyka. Wiele zależy od modelu biznesowego firmy i jej kondycji finansowej, w tym stanu zadłużenia i możliwości jego obsługi. Osoby bez wiedzy o branży, w której działa dana firm mogą nieświadomie podjąć wysokie ryzyko braku spłaty obligacji.

4. Platformy pożyczkowe p2p

Peer-to-peer (P2P) to w zasadzie bankowość niebankowa. Podobnie jak bankowość, peer-to-peer polega na udzielaniu pożyczek i zwracaniu dochodów z tych pożyczek inwestorom, z ta różnicą, że peer-to-peer eliminuje „pośrednika”, którym jest bankier. Zamiast inwestować swoje pieniądze za pośrednictwem banku – w formie funduszy rynku pieniężnego i certyfikatów depozytowych – inwestujesz bezpośrednio w pożyczki zaciągane przez pożyczkobiorców na platformach peer-to-peer. Zarys działania takich platform jak i szczegóły konkretnych platform znajdziesz m.in. na Rekinie Finansów, szczególnie przydatny może być ranking platform inwestycyjnych P2P z przeglądem opcji inwestycyjnych oraz zestawem pytań i odpowiedzi dla początkujących na końcu opracowania. Jedna z najstarszych platform Mintos została opisana na łamach naszego serwisu.

5. Fundusze Fixed Maturity Plan

Fundusze te inwestują w papiery wartościowe związane z długiem, ale tylko w te o zbieżnych terminach zapadalności. Dla inwestorów z ustalonymi celami, są to skuteczne opcje. Na przykład, jeśli plan ma 3-letni termin zapadalności, to inwestuje tylko w obligacje i papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 lata. Fundusze są zablokowane i brak elastyczności w rezygnacji z inwestycji przed terminem zapadalności. Ryzyko inwestowania w takie fundusze jest zazwyczaj niskie i zapewnia stosunkowo wyższy zwrot niż obligacje państwowe.

6. Obligacje rządowe

Ta opcja jest idealna dla wszystkich tych z konserwatywnym podejściem, jak ci, którzy wolą inwestować w lokaty bankowe. Zyski generowane przez obligacje rządowe są tylko nieznacznie wyższe niż stały depozyt bankowy. Aktualne oprocentowanie obligacji można zobaczyć tutaj. Czas zamrożenia środków dla tych instrumentów inwestycyjnych jest dłuższy, ale obligacje rządowe oferują inwestorowi dobrą opcję dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.